top of page

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť INTERMEA SK s.r.o, so sídlomTolstého 5 811 06 Bratislava, Telefón:+421 948 106 300,Email: info@ashariahome.com

 IČO: 48315796, IČ DPH: SK2120133081,  zapísaná v Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 106534/B (ďalej len „spoločnosť IntermeaSK“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť IntermeaSK spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti IntermeaSK),  na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode  aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a  v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti IntermeaSK.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

spoločnosť WIX.COM Namal 40, Tel Aviv, Israel. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.

 

 kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti IntermeaSK.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť IntermeaSK spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou ASHARIA je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť IntermeaSK spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

d.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť IntermeaSK spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

spoločnosť WIX.COM Namal 40, Tel Aviv, Israel. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
 
e.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť ASHARIA spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom ASHARIA HOME klubu číslo ASHARIAHOME klub karty.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK  je nevyhnutné na poskytnutie podpory.
 
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Členstvo v ASHARIAHOME klube
 
Spoločnosť ASHARIA spracúva na účely členstva v ASHARIAHOME  klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo ASHARIAHOME  klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v ASHARIAHOME  klube.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v ASHARIA  klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.

g    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť IntermeaSK spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti IntermeaSK

Spoločnosť IntermeaSK spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti IntermeaSKnasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou IntermeaSK, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti IntermeaSK, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti IntermeaSK.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti IntermeaSK. Oprávneným záujmom spoločnosti IntermeaSK je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti IntermeaSK.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti ASHARIA uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti IntermeaSK

Spoločnosť IntermeaSK spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až i) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti IntermeaSK.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IntermeaSK je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou IntermeaSK.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom,  na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti IntermeaSK:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla

b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

 

Príslušné právne predpisy: Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Platnosť od 01.01.2023

bottom of page